TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

Văn Bản Đào Tạo

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

117381

TRƯỜNG TRUNG CẤP

CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Nam Định, ngày 16 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc dừng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ Trung cấp

năm học 2018-2019

- Căn cứ chỉ tiêu đào tạo của Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông năm học 2018-2019;

- Căn cứ tính hình thực tế số lượng hồ sơ xét tuyển vào trường tính đến ngày 15/8/2018;

Trường trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định thông báo:

Từ ngày 17/8/2018 Nhà trường sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ Trung cấp năm học 2018-2019 do số lượng hồ sơ nộp về trường đã vượt quá chỉ tiêu nhà trường được giao.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

          

           (Đã ký)

    Hoàng Thọ Hiến

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh