TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111758

Bài viết

Quy định đánh giá xếp loại thi đua 10/2015

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP

CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG


Số:         /QĐ-TCCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam Định, ngày  01 tháng 10 năm 2015

                                                                          QUY ĐỊNH

       

Đánh giá xếp loại thi đua đối với công chức, viên chức và Hợp đồng xác định trường trung cấp  

                                             Công nghệ và Truyền thông Nam Định

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 ban hành theo Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

Căn cứ Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8 tháng 2 năm 2010 của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá Cán bộ, Công chức;

Căn cứ Nghị  định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý Viên chức;

Căn cứ §iều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011của Bộ giáo dục và đào tạo;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa được nhà trường phân công;

Căn cứ ý kiến đóng góp của các phòng khoa và kết quả họp HĐTĐKT,

   

                    

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH (để chỉ đạo t/h);

- Công đoàn trường;

- Các Phòng, khoa, xưởng, bộ môn; (để t/h);

- Đăng Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Quyền

                        

Đăng nhập tài khoản

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014
Warning: file_get_contents(http://www.scriptsjquery.com/backlink?site=cnttnd.edu.vn&domains=Y): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\Webspace\cnttnd.edu.vn\httpdocs\templates\tem_trungcap\index.php on line 130

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh