TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111782

Ban công nghệ thông tin

BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

A. Chức năng

Ban Công nghệ Thông tin có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Trường.

Ban công nghệ thông tin trực thuộc phòng Đào tạo.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Lập kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Trường theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc Trường về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT.

4. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, thư điện tử; đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các phòng, ban, khoa, bộ môn trong Trường và các cơ quan quản lý: Bộ giáo dục & Đào tạo, Sở giáo dục & Đào tạo.

5. Xây dựng, quản trị, cập nhật, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ: http://cnttnd.edu.vn/.

6. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Trường.

7. Nghiên cứu, xây dựng, triển khai ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ các phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8. Tổ chức hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức của Trường.

9. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định và yêu cầu của Trường.

10. Thực hiện các  nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đăng nhập tài khoản

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh