TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111790

Khoa công nghệ kỹ thuật Điện - Điện Tử

Khoa công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, gồm các nghành:

- Điện tử - Viễn thông

- Điện tử máy tính

- Điện tử tự động

- Điện tử dân dụng

A. Chức năng

Khoa, tổ bộ môn có chức năng dạy các môn thuộc khối kiến thức theo ngành/chuyên ngành đào tạo trong trường; nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực đào tạo; chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Trưởng khoa chịu sự quản lý trực tiếp của Phó hiệu trưởng phụ trách Đào tạo.

B. Nhiệm vụ

 - Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, chịu trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy các môn thuộc thẩm quyền quản lý theo kế hoạch chung của phòng Đào tạo. tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa, tổ bộ môn quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.

- Tham mưu cho BGH bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

- Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa, tổ bộ môn quản lý dưới sự chỉ đạo, điều hành của BGH

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa, tổ bộ môn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá năng lực sư phạm định kỳ cán bộ viên chức trong khoa, tổ bộ môn để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

C. Chức năng, nhiệm vụ của Trưởng khoa, Tổ trưởng

-  Là người chịu trách nhiệm trước BGH về việc lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của tổ bộ môn, khoa. Nếu thiếu kiểm tra giám sát, đôn đốc để sảy ra hậu quả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước BGH.

- Phối hợp với phòng đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, chịu trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy các môn do khoa, tổ bộ môn quản lý.

- Quản lý lịch trình, giảng dạy, chuyên môn, sinh hoạt khoa học cấp khoa, duyệt giáo án, bài giảng, xây dựng giáo trình dùng chung, thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên trong giảng dạy và công tác, xử lý kịp thời các giáo viên của đơn vị mình sai phạm (khi xử lý phải có biên bản). Những sai phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng không thể giải quyết được phải trình lên BGH để giải quyết.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý điều hành giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt khoa học chuyên môn của tổ bộ môn, của khoa hoàn thiện chương trình, bài giảng và một số công việc khác.

- Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện nội dung giáo trình, chương trình thuộc ngành/chuyên ngành và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đề nghị bổ sung giáo viên, lao động hợp đồng khi cần thiết.

- Sử dụng các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác theo qui định của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Kiểm tra giáo án, bài giảng, ký duyệt giáo án. Trường hợp giáo viên trình giáo án bài giảng không đúng thời gian quy định, tạm đình chỉ môn học báo cáo (bằng văn bản) phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo để có biện pháp xử lý.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Đăng nhập tài khoản

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh