TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111760

Xưởng thực hành tổng hợp

XƯỞNG THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A.  Chức năng

Xưởng thực hành tổng hợp có chức năng dạy các môn thực tập thuộc khối kiến thức: theo ngành/chuyên ngành đào tạo trong trường; nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực đào tạo; chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giáo viên khi giảng dạy tại xưởng.

Trưởng xưởng chịu sự quản lý trực tiếp của Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

B. Nhiệm vụ

  - Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thực tập. Tham mưu cho BGH bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực tập, phòng thực tập phục vụ giảng dạy, học tập.

 - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

  - Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học thực tập do xưởng quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong xưởng để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Xưởng Trưởng do Hiệu trưởng ký bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

2.5.3. Chức năng, nhiệm vụ của xưởng trưởng

- Phối hợp với phòng đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy, chịu trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy các môn học thuộc quyền quản lý của Xưởng.

-  Là người chịu trách nhiệm trước BGH về việc lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của xưởng.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý điều hành giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt khoa học chuyên môn và một số công việc khác.

- Chỉ đạo giáo viên trực thuộc nghiên cứu cải tiến thiết bị dạy học, xây dựng hoàn thiện nội dung giáo trình, chương trình thực hành thuộc ngành/chuyên ngành và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đề nghị bổ sung giáo viên khi cần thiết.

- Kiểm tra theo dõi thường xuyên, đôn đốc giáo viên trong giảng dạy và công tác, xử lý kịp thời các giáo viên của đơn vị mình sai phạm (khi xử lý phải có biên bản), những sai phạm không thể giải quyết được phải báo cáo lên phó Hiệu trưởng phụ trách để giải quyết.

- Kiểm tra giáo án, bài giảng, ký duyệt giáo án. Trường hợp giáo viên trình giáo án, bài giảng không đúng thời gian quy định, tạm đình chỉ môn học báo cáo (bằng văn bản) phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo để có biện pháp xử lý.

- Sử dụng các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác theo qui định của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch dự trù trang thiết bị phục vụ cho học tập theo học kỳ.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý.

Cơ cấu tổ chức: KS. Nguyễn Mạnh Dũng: Trưởng Xưởng

Liên hệ: Văn phòng Xường, Tầng 2 Khu B

Đăng nhập tài khoản

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh