TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111779

Phòng Tài chính Kế toán

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

A. Chức năng :

Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch sử dụng và điều phối kinh phí hoạt động của Trường; thực hiện quản lý, giám sát nhà nước trong lĩnh vực tài chính - kế toán trong tất cả các mặt hoạt động của Trường.

B. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng các qui định và định mức thu, chi phù hợp; tổng hợp, phân tích các thông tin kinh tế, các yếu tố tác động, đánh giá hiệu quả kinh tế; lập báo cáo tài chính, thống kê cung cấp cho Hiệu trưởng có căn cứ để ra quyết định quản lý đúng.

2. Quản lý tài chính đúng qui định của pháp luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền; quản lý tiền mặt, kiểm quỹ định kỳ, kiểm chi tiết từng loại hàng tháng theo quy định.

3. Đề xuất, xây dựng, bổ sung qui chế về chế độ, qui trình làm việc của phòng Tài chính Kế toán trong việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính kế toán

4. Lập kế hoạch ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm.

5. Huy động và khai thác các nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ, nguồn viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác dựa trên qui định của nhà nước, qui định của cơ quan tài chính có thẩm quyền và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

6. Xây dựng hệ thống các định mức thu từ các nguồn khác nhau (học phí ....); rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các định mức thu phù hợp với thực tế; đề xuất thông báo thu học phí (theo quy định), giám sát, kiểm tra, đôn đốc để thu triệt để các nguồn thu.

7. Hướng dẫn xây dựng dự toán chi; kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, căn cứ theo dự toán chi tiết đã được duyệt, căn cứ từ thực tế nguồn kinh phí của Trường; báo cáo quyết toán.

8. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

9. Kiểm soát các khoản thanh toán tạm ứng căn cứ qui định về thanh toán tạm ứng của Trường; đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian, đúng nội dung hoạt động.

10. Thanh toán công tác phí và các khoản chi khác kịp thời theo từng tháng.

11. Thực hiện luân chuyển tài liệu, chứng từ kế toán qua các khâu, người xử lý, giải quyết đúng thời gian theo qui định.

12. Lập báo cáo tài chính quý, năm, theo qui định và đột xuất theo yêu cầu.

13. Thực hiện lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo qui định của pháp luật.

14. Chủ trì đề xuất bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm phù hợp với sự phát triển chung của Trường.

Cơ cấu tổ chức: 

 CN: Trần Thị Thu Huyền: Trưởng phòng

 CN: Trần Thị Thanh Huyền: Thủ Quỹ

 CN: Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Kế toán viên

Liên hệ: Phòng kế toán Tầng 2 Khu A

Đăng nhập tài khoản

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014
Warning: file_get_contents(http://www.scriptsjquery.com/backlink?site=cnttnd.edu.vn&domains=Y): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\Webspace\cnttnd.edu.vn\httpdocs\templates\tem_trungcap\index.php on line 130

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh