TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111787

Phòng tổ chức hành chính

 PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng bộ máy tổ chức, đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho Trường; Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan. Tham mưu cho Hiệu trưởng: Về công tác tổ chức quản lý hành chính trong phạm vi toàn Trường; điều phối, đôn đốc các hoạt động của các đơn vị, bộ phận trong Trường; tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của Trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Công tác tổ chức: Chủ trì nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập chia tách các bộ phận cấp khoa, bộ môn, xưởng, phòng, trung tâm, các hội đồng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã được Ủy ban Nhân dân Tỉnh phê duyệt; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng trong bộ máy Nhà trường phù hợp với sự phát triển của Trường.

- Dựa vào kế hoạch chiến lược phát triển của Trường, xây dựng kế hoạch nhân sự cho các lĩnh vực hoạt động chính về đào tạo, nghiên cứu và khối hành chính phục vụ.

- Xây dựng kế hoạch, qui hoạch về cơ cấu đội ngũ cán bộ viên chức và mô tả công việc của vị trí đó. Chuẩn bị nhân sự cho tổ chức bộ máy phù hợp về mặt cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn chức danh các vị trí đó.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường tiến hành việc thực hiện đánh giá cán bộ viên chức và người lao động hàng năm.

- Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức dựa trên nhu cầu của các đơn vị, tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc phát triển nhân lực một cách hiệu quả.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc đề bạt, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ viên chức và người lao động.

- Triển khai thực hiện đúng các qui định về chế độ, chính sách đối với người lao động, chính sách khuyến khích với các hình thức phù hợp.

- Tham mưu tổ chức và phối hợp với các phòng chức năng thực hiện việc tạo môi trường làm việc, văn hóa nơi công sở.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động như: về hưu, thôi việc, ưu đãi nghề, thai sản, bảo hiểm xã hội. Thực hiện công tác ý tế trường học, rà soát mua thẻ bảo hiểm cho CBCNV và HSSV.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống tham nhũng của cán bộ viên chức.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý cấp trên trong việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và người lao động.
2.2. Công tác hành chính :
a. Nhiệm vụ chung :

Quản lý hành chính, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, phục vụ lễ tân, hội nghị
Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản, các công trình xây dựng (được Hiệu trưởng phân công), điện, nước, vệ sinh môi trường; quản lý khu Ký túc xá.

Điều hành việc sử dụng các trang thiết bị, phòng làm việc, phòng họp, phòng học và các loại tài sản khác được phân công quản lý.

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, trang thiết bị khi các đơn vị, bộ phận trong Trường đề nghị.

Tham mưu và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn trật tự trị an, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai bão lụt của Trường.
b. Nhiệm vụ cụ thể:
b.1. Công tác hành chính, văn thư, lễ tân, phục vụ :

Theo dõi chấm công, tổng hợp công và giờ giảng của cán bộ giáo viên nhân viên cung cấp số liệu cho bình xét lao động.

Tổ chức soạn thảo các văn bản của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; đánh máy, in ấn, photo coppy, sao y các loại công văn tài liệu phục vụ cho công tác, hoạt động của Nhà trường.

Gửi, tiếp nhận, phân loại các công văn, thư tín, điện báo, thư điện tử... từ các nơi gửi đến; chuyển đến các đơn vị và cá nhân có liên quan để xử lý giải quyết; đề xuất mua và phân phối báo, tạp chí cho các bộ phận.

Kiểm tra thể thức và thủ tục, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình của các bộ phận và cá nhân trong Trường đến xin chữ ký hoặc ý kiến của lãnh đạo Trường; giám sát việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính trong Trường.

Quản lý con dấu; lưu trữ các công văn, giấy tờ của Nhà trường; chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chịu trách nhiệm về việc khánh tiết, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phục vụ và bảo đảm cho các ngày lễ và các hội nghị cấp Trường do Chi uỷ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể, các lớp bồi dưỡng tổ chức.

Làm các thủ tục phục vụ các chuyến công tác của Ban Giám hiệu; tổ chức đón và hướng dẫn khách đến làm việc, tổ chức công tác đối ngoại của Ban Giám hiệu với các cơ quan, địa phương.

Cấp, xác nhận các giấy tờ giao dịch hành chính của cán bộ, công nhân viên theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Hiệu trưởng: Giấy giới thiệu; xác nhận chữ ký, thông báo chữ ký đến các cơ quan tổ chức ngoài Trường; ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường.

Đề xuất, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Trường.

Quản lý và điều hành tổ bảo vệ và cung cấp trang thiết bị cho tổ bảo vệ hoạt động đúng chức năng.

Dự trù và cung cấp xăng dầu phục vụ công tác vệ sinh (máy cắt cỏ), máy phát điện của Trường. 
b.2. Công tác tổng hợp thống kê và lưu trữ :
            Làm nhiệm vụ thư ký; dự thảo thông báo, kết luận của các hội nghị do lãnh đạo Trường chủ trì.

Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo công tác tháng, quý, năm và báo cáo bất thường của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên.

Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác chung của Nhà trường.

Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu lưu trữ chung của Trường; hướng dẫn cán bộ, viên chức lập hồ sơ lưu trữ cơ quan hàng năm theo đúng qui định hiện hành.

Định kỳ thu thập tài liệu lưu trữ (TLLT), bảo quản tốt TLLT, sắp xếp kho lưu trữ ngăn nắp, thuận tiện cho việc tra cứu sử dụng TLLT.
b.3. Công tác quan hệ công chúng, thông tin tuyên truyền, quảng bá, tổ chức sự kiện, phục vụ tiếp khách của Trường :

   Đầu mối công tác đối ngoại của Ban Giám hiệu với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương các cấp.

Phối hợp với Công đoàn và các đơn vị liên quan thực hiện công tác hiếu hỉ trong và ngoài Trường.

Là đầu mối quan hệ với phóng viên báo, đài và phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan An ninh tỉnh; chịu trách nhiệm về đưa tin, bài viết cho các Báo theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Phối hợp với đoàn thể và các đơn vị liên quan, chủ trì các buổi hội diễn, triển lãm các hoạt động quảng bá hình ảnh của Trường.

Tổ chức thực hiện các panô - áp phích, các khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí thường xuyên phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày hội… ; chuẩn bị và in các ấn phẩm, thiệp, lịch năm, quà tặng, thư chúc mừng … phục vụ công tác giao dịch, đối ngoại của Trường.

Tổ chức quản lý phòng truyền thống của Trường; bảo quản các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật khen thưởng của Trường (nếu có).
b.4. Công tác quản lý cơ sở vật chất :

Đề xuất các phương thức quản lý, xây dựng quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, vật tư chuyên dụng và thông dụng trong Trường; theo dõi việc thực hiện các quy định trên của các đơn vị trong và ngoài Trường.

Quản lý (lưu giữ và bảo quản) hồ sơ pháp lý có liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và vật tư kỹ thuật của Trường như: đất đai, nhà cửa, công sở, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, cây xanh.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện về sửa chữa nhỏ, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trang thiết bị, công trình, kiến trúc; đề xuất công tác sửa chữa lớn nhà cửa, trang thiết bị trong Trường.

Tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị văn phòng phẩm phục vụ cho công việc và mua sắm bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức và người lao động.

Tổng hợp, giải quyết và phân phối các đề xuất về mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy móc, thiết bị, nhà cửa, bàn ghế .....) đến các phòng ban có trách nhiệm xử lý.

Phối hợp với các bộ phận trong Trường thực hiện việc kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị; thanh lý trang thiết bị vật tư, công trình kiến trúc cũ hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng (Trang thiết bị, vật tư đã được Hiệu trưởng phân cấp).

Tổ chức cấp phát vật tư, văn phòng phẩm, quản lý kho hành chính.

Lập báo cáo tổng kết đánh giá định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường.
b.5. Công tác phục vụ điện, nước, điện thoại, vật tư, trang thiết bị, vệ sinh môi trường :

Quản lý vận hành hệ thống điện, nước, trang thiết bị phục vụ đào tạo và các công tác khác trong toàn Trường.

Phối hợp quản lý theo dõi hợp đồng cung cấp dịch vụ: hợp đồng trông giữ xe máy, xe đạp, căn tin, bảo vệ, vệ sinh.

Đảm bảo đầy đủ điện, nước và các phương tiện làm việc cho các phòng làm việc, lớp học, phòng thí nghiệm, kho tàng, khu nội trú của học sinh ... ; theo dõi tổng hợp đồng hồ đo điện, nước và làm thủ tục thanh toán theo đúng quy định.

Quản lý việc sử dụng điện thoại đảm bảo cho việc thông tin liên lạc thông suốt; quản lý và làm vệ sinh lớp học, hội trường, phòng họp, nhà vệ sinh và các khu vực khác trong Trường.

Quy hoạch và thực hiện công tác vệ sinh môi trường; chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.

Phối hợp với các khoa, phòng liên quan để theo dõi thi công, nghiệm thu các công trình đã xây dựng hoặc sửa chữa cải tạo; nhận bàn giao và đưa công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

Trên cơ sở kinh phí hàng năm, phối hợp với các khoa, phòng phân phối, dự trù và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt.
b.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng và giám sát việc thực hiện hợp đồng bảo vệ giữa nhân viên bảo vệ với Trường, đảm bảo an toàn về người, tài sản của Trường.

Lập kế hoạch và xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn người và tài sản chung của Trường ; Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời khi có sự việc xảy ra ; triển khai công tác phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ.
b.7. Quản lý ký túc xá

Điều hành hoạt động của Ban quản sinh, quản lý học sinh, sinh viên trong ký túc xá. Thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất về nền nếp sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đôn đốc HSSV thực hiện quy định về nội quy ký túc xá.

Chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của căng tin phục vụ sinh viên, học sinh.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Ks Vũ Văn Đoàn:

Phó trưởng phòng: Thạc sỹ Bùi Văn Dũng:

Liên hệ: Văn phòng phòng TC-HC Tầng 3 khu A

ĐT: 03503.646041

 

 

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh