TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111759

Phòng đào tạo

 PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai, quản lí công tác đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy và liên thông, cao đẳng liên kết bao gồm: Kế hoạch, nội dung chương trình, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế theo quy định của Luật Giáo dục và các qui định về giáo dục và đào tạo khác.
Chịu sự quản lý trực tiếp của Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.
2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch giảng dạy, học tập toàn khóa và từng năm học, tổ chức các hoạt động giáo dục chung toàn trường hàng năm; xây dựng kế hoạch năm học bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kì, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy - học tập, các kì thi.
- Theo dõi, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, phương thức đào tạo của các khoa, tổ trong nhà trường.
- Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn, tổ chức thi hết học phần, hết học kỳ, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.
- Tổng hợp điểm, xử lý kết quả thi và kết quả tổng kết năm học, khoá học.
- Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, thực hiện các văn bản pháp qui về đào tạo.
- Điều hành kế hoạch giảng dạy, giữa các khoa, xưởng, tổ bộ môn.
- Tổ chức, hướng dẫn và theo dõi, tổng hợp việc biên soạn giáo trình, tài liệu ở các khoa.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
- Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện chương trình kế hoạch thực tập, thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.
- Rà soát, xác nhận đối tượng chế độ chính sách xã hội cho người học theo qui định hiện hành; Giới thiệu người học liên hệ với các đơn vị ngoài trường nhằm phục vụ trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của người học.
- Tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khóa học. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho người học trong quá trình học tập tại trường.
- Phối hợp với các khoa đề xuất công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và  xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.
- Lưu trữ kết quả đào tạo, chứng chỉ nghề, chứng nhận bậc thợ; cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh chính qui, quản lý hồ sơ học sinh, các biểu mẫu đào tạo.
- Tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề nội khóa và ngoại khóa.
- Thực hiện công tác quản lý sinh viên, học sinh (chủ yếu quản lý các mặt học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên).
- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp BGH tổ chức quản lý và thực hiện công tác quan hệ, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
3. Chức năng nhiệm vụ của trưởng, phó trưởng phòng:

- Trưởng phòng được sử dụng con dấu của nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh Hiệu trưởng.
- Trưởng, phó phòng có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc thường xuyên các nội dung phòng quản lý. Hàng tuần kiểm tra đột xuất quá trình giảng dạy và lên lớp của giáo viên và học sinh.
- Kiểm tra các giấy tờ sổ sách, sổ lưu trong đơn vị mình theo từng tháng, từng học kỳ và báo cho phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.
- Đôn đốc, giao công việc cụ thể cho chuyên viên, có thời gian định mức cụ thể.
- Công việc giao cho chuyên viên, khi chuyên viên không hoàn thành, trưởng phòng có trách nhiệm giải quyết, nhắc nhở, nếu không giải quyết được, có công văn báo cáo phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo tìm phương án chỉ đạo giải quyết.
- Ban giám hiệu (BGH) điều hành mọi hoạt động của phòng thông qua Trưởng phòng.
- Trưởng phòng điều hành mọi hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước BGH về những công việc của phòng được phân công.
- Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được phân công.
- Lập kế hoạch thường niên như: Xét học bổng khuyến khích, kế hoạch học tập, kế hoạch thi học kỳ, học lại thi lại, tổng kết điểm báo về gia đình…..
- Thực hiện các công việc khác khi được BGH phân công.
4. Chức năng nhiệm vụ của chuyên viên đào tạo:

- Chuyên viên trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.
- Trong trường hợp BGH làm việc trực tiếp với chuyên viên của phòng thì chuyên viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, và báo cáo lại với Trưởng phòng.
- Chuyên viên phải đảm bảo giờ làm việc theo quy định của nhà trường, không tự ý bỏ vị trí làm việc, trường hợp nghỉ đột xuất phải báo xin ý kiến của trưởng phòng.
- Khi được giao việc chuyên viên có trách nhiệm hoàn thành theo đúng tiến độ và thời gian, nếu công việc không thể giải quyết theo kịp tiến độ thì phải báo cáo trưởng phòng để giải quyết và có phương án xin gia hạn. Nếu gia hạn vẫn không giải quyết được thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Tập hợp ý kiến phản ánh của người học; Trả lời và giải quyết khiếu nại về các mặt liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung. Định kì tổ chức đối thoại giữa người học với Hiệu trưởng. 
- Các giấy tờ, hồ sơ, thiết bị do mình quản lý phải bảo quản sắp xếp ngăn lắp, nếu để xảy ra mất mát, thất lạc và phải chịu trách nhiệm trước phòng và BGH.
- Quản lý, làm thủ tục cấp và sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, bảng điểm của người học theo đúng qui định hiện hành.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng và Đoàn TNCSHCM tiến hành theo dõi việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của người học. Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị hình thức kỉ luật đối với các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế. Làm thủ tục cho thôi học, ngừng học, bảo lưu kết quả học tập, gia hạn học tập và xin học tiếp.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: CN Trần Thu Hằng

Chuyên viên: CN Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên: CN Triệu Thị Kim Oanh

Chuyên viên: CN Nguyễn Thu Hiền

Liên hệ: Văn phòng phòng Đào tạo Tầng 2 Khu A

ĐT: 0350.3648823- Fax: 0350.3642299

 Email: ĐThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh